Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WYDAWNICTWA AGENCJI REKLAMOWO-WYDAWNICZEJ GRZEGORZ TOMCZAK

1. Niniejsza polityka prywatności stanowi wyraz szczególnej dbałości o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników naszej witryny internetowej, w tym w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Administratorem danych osobowych użytkowników naszej witryny jest Grzegorz Tomczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomczak Grzegorz ul. Albatrosów 1b/13,05-500 Piaseczno, NIP: 538-162- 58-85. 

3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty, dane są zbierane w ściśle określonych i uzasadnionych celach, zakres tych danych jest odpowiedni do celu przetwarzania, są one prawidłowe, aktualne i przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, utratą lub uszkodzeniem.
4. Nasza witryna może gromadzić dane zbierane w ramach tzw. logów czy plików dziennika (w sposób zautomatyzowany). Informacje zawarte w logach mogą obejmować adres IP użytkownika, adres strony, z której nastąpiło połączenie z naszą witryną, nazwę przeglądarki internetowej czy dostawcę Internetu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach statystycznych oraz analizy ruchu użytkowników witryny, co może przełożyć się także na cele marketingowe.

5. W razie korzystania z formularza kontaktowego użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu e-mail lub numeru telefonu, które umożliwią przesłanie mu informacji o oferowanych produktach i usługach. Na etapie wysyłania wiadomości za pomocą formularza użytkownikowi zostanie przedstawiona klauzula informacyjna zgodna z RODO. Użytkownik będzie mógł również wyrazić zgodę na przetwarzanie wskazanych danych osobowych w celach marketingowych. Przetwarzanie przekazanych danych będzie się wówczas ograniczać do celów określonych w zaakceptowanych przez użytkownika dokumentach.

6. Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane przez witrynę i przechowywane na komputerze użytkownika, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez wydawnictwo w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia użytkownikowi informacji zgodnie z zapytaniami przesłanymi za pośrednictwem formularza kontaktowego.

7. Pliki cookies wykorzystywane przez naszą witrynę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak adres e-mail i numer telefonu, co przyspiesza korzystanie z formularza kontaktowego witryny.

8. Dane zawarte w plikach cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników witryny, co może przełożyć się także na cele marketingowe.

9. Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć mechanizm ‘cookies’ w przeglądarce internetowej swojego komputera.

10. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników naszej witryny opiera się na:
– usprawiedliwionym interesie wydawnictwa jako administratora danych (np. w zakresie czynności analitycznych i oceny popularności witryny),
– żądaniu użytkownika przed zawarciem umowy- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO (w ramach korzystania z formularza kontaktowego),
– zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (w przypadku jej wyrażenia na etapie korzystania z formularza kontaktowego).

11. Odbiorcami danych osobowych użytkownika są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne.

12. Dane osobowe użytkownika przechowywane będą przez okres 6 lat, lecz nie krócej niż przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnej umowy i przedawnienia roszczeń z umowy i czynów karalnych; administrator może przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres dłuższy wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych użytkownika.

13. Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w naszym wydawnictwie jest Pan Grzegorz Tomczak,
tel. +48 608 470 855, e-mail: g.tomczak@twf.com.pl.

Polityka RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Tomczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomczak Grzegorz ul. Albatrosów 1b/13,05-500 Piaseczno, NIP: 538-162- 58-85,

2) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: tel. +48 608 470 855, e-mail: g.tomczak@twf.com.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o publikację lub na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, księgowe i prawne,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, lecz nie krócej niż przez okres niezbędny dla realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy i czynów karalnych; administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy, a brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy.