Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Tomczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomczak Grzegorz ul. Albatrosów 1b/13,05-500 Piaseczno, NIP: 538-162- 58-85,
2) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: tel. +48 608 470 855, e-mail: g.tomczak@twf.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o publikację lub na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, księgowe i prawne,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, lecz nie krócej niż przez okres niezbędny dla realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy i czynów karalnych; administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy, a brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy.